Om Hadsel kirke


                                          HADSEL KIRKE


KIRKEBYGGET:
Kirka ble bygget i 1824   -   ( 185 år  gml. i 2009 )
Åttekantede kirker var ikke vanlig på denne tiden her nord, men kanskje tømrerne som kom fra Trøndelag tok iden med derfra.
Det er 76 åttekantede kirker i Norge, derav er 12 i Nord-Norge.

Hadsel kirke var hovedkirke for Vesterålen og er i dag sognekirke i Hadsel og  prostikirke i Vesterålen prosti.  Prosten i Vesterålen har sete i Hadsel.
Kirka har 600 sitteplasser, men av branntekniske hensyn er det bare tillatt å bruke 475 seter.

Formodentlig skriver kirkestedet Hadsel seg fra det 12. århundre.  Den første prest som nevnes er sira Arne av Hofdasegl, som var prest i 1321-1335, og vi antar da at det har stått kirker på Hadsel siden den tid.
Første gang det er nevnt kirke på Hadsel er 1381 men om disse har stått på samme sted er uvisst.
Dagens kirke er kanskje den 4. eller 5., men vi vet som sagt lite fra den gamle tiden.

Et sagn forteller at kirken (uvisst hvilken i rekken) egentlig skulle bygges på Hennes, men under en storm fløt tømmeret til kirken over fjorden og havnet på Hadsel.  Dette ble tolket som et tegn på at den skulle bygges her.

I 1639 ble det bygget ny kirke, som ble revet i 1826.  Denne kirka lå nedenfor veien -  på den gamle kirkegården.
(Tømmeret ble brukt til oppsetting av et Hospital for spedalske i Hadselhamn.  Etter at dette ble nedlagt ble tømmeret deretter brukt til et hus i Lappvika/Tømmervik og deler av dette er nu kommet tilbake til kulturminneparken og er lagret i fjøset på prestegården.)

Allerede da den nya kirka ble bygget i 1824 ble det vedtatt ( sannsynligvis av økonomiske grunner) at den skulle selges – og ble solgt til en person på Ballstad, men kjøpt tilbake av Hadsel kommune i 1864.
Kirka var da i så dårlig forfatning at kommunestyret i 1886 besluttet at den skulle rives for å bygge ny.
Men dette sa Kirkedepartementet nei til og det skal vi i dag være glad for.
I 1892 ble planene om nybygg skrinlagt, og kirka ble reparert.

Først på 1930-tallet (i prost Nielsens tid) ble den på nytt restaurert og i stor grad ført tilbake til sin opprinnelse.  Samtidig ble den da malt rød etter å ha vært hvit siden slutten av 1800-tallet.


ALTERTAVLA:
Denne er fra 1520 og laget i Utrecht, Nederland.
(Sagnet sier at en Nederlands prinsesse skulle reise med båt  fra Nederland til Danmark for å gifte seg.  På turen ble det et forferdelig uvær og hun ble sjøsyk og redd. Hun lovte Gud at hvis hun overlevde turen skulle hun skjenke fem altertavler til norske kirker.)
(Disse er Hadsel, Røst, Leka, Grip og Ørsta).


Figurene på alteret:
I midten står Jomfru Maria med Jesusbarnet.
Til venstre for henne står St. Stefanus, den første kristne diakon og kristne martyr.
Til høyre St. Katarina, også en kristen martyr.

Krusifikset på alteret er antakelig fra middelalderen.

PREKESTOLEN:
Prekestolen er på toppen av Altertavla.
Dua i baldakinen over er symbol på Den hellige Ånd .
Timeglasset på prekestolen er fra 1740.
Figuren i midten under Prekestolen er Olav den Hellige, en figur som er laget i Lübeck ca 1510.
De andre er evangelistene Matteus, Markus, Lukas og Johannes.
Disse er antakelig laget lokalt på 1600-tallet - og er nu til restaurering.

DØPEFONTEN:
Dåpsfatet i døpefonten er av messing fra 1700-tallet,
og er en gave fra familien Bruun, Flatset.


LYSEKRONER:
Den eldste gjenstanden i kirka er lysekrona som henger over døpefonten og kan være fra 11-1200-tallet, sannsynligvis  et rusisk arbeid.
Den 12-.armede lysekrona til høyre av midtgangen er datert 14. aug. 1765.

SKIPET:
Skipet som henger i taket over midtgangen er fra 1747..
(Sagnet forteller om en dødsdømt fange som satt fengslet på et skip.
Han ble rodd tre ganger rundt dette skipet og fikk klatre tre ganger i riggen. Fikk så tildelt en kniv og noen materialer i fangehullet og dersom han i løpet av tre måneder hadde laget en modell av skipet ville han slippe fri).

ORGEL:
Orgelet som står i kirka i dag ble montert nytt i 1997 – har 17 stemmer.
Det første orgelet kom i 1846 og ble skiftet ut i 1908/ombygget i 1971)

KLOKKETÅRNET:
I tårnet henger to klokker:
Bronseklokke støpt i Lübeck ca 1600
Stålklokke støpt i Sheffield1886

MALERIER:
De fleste er av eldre prester/prestefruer.
Messingrelieffet er av prost Sigvard Nielsen.

Til høyre for alteret:
Jesus med tornekrone og blod fra naglesårene.
En kopi av et maleri som Christian IV fikk malt etter et syn han hadde under morgenbønnen 8. desember 1625.

Det andre er verdt å studere nærmere:
På ramma står:
”Her er den rige og fattiges bønner ulige”.
Den rike ber til sitt gull, sine skip og slott, mens den fattige sender sin bønn til Himmelen.
Maleriet er en gave til Hadsel kirke fra et ektepar i Trondheim med teks:
”Gud til ære oc Hassels kirckis beprydelse … ” Anno 1644.

ANNET:
Korstol til venstre for alteret er laget av en prest i Øksnes ca 1600.
Ble vel brukt av utvalgte og prestens familie.

Teppet bak alterringen er gitt av Henriette Madsen fra Vik i 1951.

Et av speilene på galleriet har et annet mønster enn de andre, og dette kan være de opprinnelige fargene i kirka

(PETTER DASS:
Det har vært sagt at Petter Dass har vært i Hadsel, men iflg. hans egne utsagn så har han ”ikke vært nordenfor sitt Helgeland”.

Imidlertid har hans mor, Maren Petersdatter Falck, vært i Hadsel da hun var gift med presten Mogens Pedersen Telemann (Bildet til venstre for prekestolen)
Maren var først gift med Petier Dundas som var innvandrer fra Skottland og fikk fem barn, bl.a. sønnen Petter.
Han var 6 år da faren døde og 7 år gammel ble han overlatt til Marens søster da moren reiste til Hadsel og giftet seg med Telemann.
Da han døde i 1644 reiste hun tilbake til Helgeland og giftet seg på nytt, med en fogd.
Petter dass døde i 1707 og moren i 1709 da var hun på nytt blitt enke.
Hun overlevde sønnen og 3 ektemenn. )