Vedtekter


                                  Vedtekter for Hadsel Kirkes Venner
                                          Stiftet 09.11.1988.    -     Org.nr. 997 495 225

§  1.     NAVN
            Foreningens navn er HADSEL KIRKES VENNER

§  2.      FORMÅL.
             Interesseforening for å skaffe midler til nyanskaffelser og vedlikehold av inventar og utstyr i kirka.
             2.1. Gjelder ikke lovpålagte anskaffelser og vedlikehold.
             2.2. Gjelder også fornyelser og vedlikehold i Kirkestua
             2.3. Foreningen vil også være behjelpelig med forskjønnelse av området utenfor kirka.
             2.4. Foreningen vil organisere Sommeråpen kirke i samarbeide med Hadsel menighetsråd.

§  3.     MEDLEMSKAP
            Enhver som vil arbeide for foreningens formål kan være medlem.
            3.1. Medlemskap innebærer at en påtar seg å delta i foreningens aktiviteter
            3.2. Det er ingen kontingent for ordinært medlemskap.
            3.3. Støttemedlemmer betaler årlig frivillig bidrag.                 

§  4.     MEDLEMSMØTER
            Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8 dager forut,
            ved utsendelse av saksliste til medlemmene.
            Det bør avholdes minst ett medlemsmøte mellom årsmøtene.

§  5.     ÅRSMØTE
            Årsmøte holdes innen utgangen av mars.
            Tid og sted bestemmer styret og bekjentgjøres med minst 3 ukers varsel i lokale media.
            Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 1 uke før møtet.
            Årsmøtet behandler:  
            5.1. Årsmelding fra styret
                   Regnskap
                   Innkomne forslag
                   Planer for kommende år
                   Budsjett.
           5.2.  Valg:
                   Leder
                   Fire styremedlemmer
                   To varamedlemmer
                   Revisor
                   Eventuelle komiteer
           5.3.  Leder velges for 1 år og styremedlemmer for 2 år.
                   Varamedlemmer og revisor velges for 1 år.
                   Ved første valg velges to styremedlemmer for ett år, slik at to er på valg hvert år.

§  6.    STYRET
           Foreningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene.
           6.1.  Styret forestår den alminnelige forvaltning av foreningen og dens midler.
           6.2.  Iverksetter årsmøtets vedtak og bestemmelser.
           6.3.  Søker inntektsmuligheter, for etter beste evne å oppfylle foreningens formål.
           6.4.  Kan oppnevne komiteer/utvalg for spesielle oppgaver, og utarbeider instruks for disse.
           6.5.  Styret holder møter når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
                   Varamedlemmer kan møte på styremøtene, men har kun stemmerett når styret ikke er fulltallig.
           6.6.  Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styret er tilstede.  Styrebeslutninger krever
                   alminnelig flertall.  Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.                    

§  7.    VEDTEKTSENDRING.
           Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av avgitte stemmer, og må vedtas på ordinært årsmøte.

§  8.     OPPLØSNING
            8.1. Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte, og vedtas med 2/3 flertall.
            8.2. Foreningens nettoformue skal etter oppløsning tilfalle det formål foreningen arbeider for, og
                   overføres til Hadsel menighetsråd.

Vedtatt 25.03.2010